VERİ SORUMLUSU: Gena İnşaat Turizm A.Ş.

(Hoşdere Cad. No:216/6 Çankaya /ANKARA)

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Gena İnşaat Turizm  A.Ş. “Gena İnşaat Turizm A.Ş.” veya “Şirket” olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz müşterilerimizi, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş bağlantılarımızı, internet sitesi kullanıcılarımızı, üyelerimizi ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

HANGİ VERİLERİNİZ TOPLANMAKTADIR VE VERİLERİ TOPLAMA AMACIMIZ NEDİR?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Görsel ve İşitsel Veriler
 4. Özlük Verileri
 5. Diğer Veriler

 

 

VERİ KATEGORİSİ 1.KİMLİK BİLGİLERİ
Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanır? Kimlik bilgilerini; İdari birimlerimize veya Şantiyelerimize giriş yapacak personellerimiz ve/veya taşeron yetkililerinden, görevlilerinden, çalışanlarından, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, internet sitesi kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerden toplamaktayız.
İçerik İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, fotoğraf, kimlik veya ehliyet fotokopisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız.

Taşeron yetkililerinden, görevlilerinden, çalışanlarından kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

İş bağlantıları ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler, güvenliğin sağlanması ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir
Veri toplama yöntemi Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz vb. kanallar aracılığı ile otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

 

VERİ KATEGORİSİ 2. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Açıklama Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? İletişim bilgilerini; Taşeronlarımız ve/veya iş ortaklarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, internet sitesi kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerden toplamaktayız.
İçerik Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, diğer telefon veya faks numarası, iş yeri adı, iş yeri adresi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı

Taşeronlarımız ve/veya iş ortaklarımızdan iletişim bilgilerini yürüttüğümüz faaliyetin ifasını sağlamak ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız

Ziyaretçilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve destek hizmeti sağlamak, ticari ilişkileri sağlamak ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

İş bağlantıları ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanundan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisidir.
Veri toplama yöntemi Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz vb. kanallar aracılığı ile otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

 

VERİ KATEGORİSİ 3.GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER
Açıklama Güvenlik kameraları ile kayıt altına alınan görüntü ve ses verileri ile çağrı merkezlerimiz aracılığı ile yapılan görüşmelerde alınan ses kayıtlarını içerir verilerdir.
Kimden toplanır? Şantiyelerimiz veya idari binalarımıza gelen kişiler ve çalışanlarımız ile çağrı merkezlerimizi arayan veya çağrı merkezlerimiz tarafından aranan kişilerden toplamaktayız.
İçerik Görüntü ve ses kaydı içeren verilerdir.
Verinin toplanma amacı İdari binalarımız veya şantiyelerimizi ziyaret eden 3. Şahısların ve çalışanlarımızın, güvenliğini sağlamak amacıyla ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve destek hizmeti sağlamak amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler, insan kaynakları yönetimi ve istihdam amaçları ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.
Veri toplama yöntemi Görsel verileri şantiyelerimiz ve idari binalarımızda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, işitsel verileri ise çağrı merkezlerimiz aracılığı ile yapılan telefon görüşmeleri sırasında alınan ses kayıtları vasıtasıyla toplamaktayız.

 

VERİ KATEGORİSİ 4.ÖZLÜK VERİLERİ
Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır? Özlük verilerini, taşeronlarımızın çalışanlarından, yetkililerinden, çalışan adaylarımızdan ve çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, fotoğrafı, işe giriş sağlık raporu, periyodik muayene raporu, mesai kayıtları ve devam çizelgeleri, askerlik durum bilgisi, referans bilgileri, idari ve yıllık izinleri, banka bilgileri gibi verilerdir.(Açık rıza gerektiren verileriniz açık rıza metnimizi onaylamanız halinde işlenmektedir. )
Verinin toplanma amacı

Taşeronlarımızın çalışanlarından, yetkililerinden çalışanlarımızdan verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın verilerini başvurulan pozisyon kapsamında değerlendirme yapmak amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz vb. kanallar aracılığı ile otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

 

VERİ KATEGORİSİ 5.DİĞER VERİLER
Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Kimden toplanır? Bu verileri; taşeronlarımızdan, hizmet sağlayıcılarımızdan, müşterilerimizden, üyelerimizden, internet sitesi kullanıcılarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan ve iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.
İçerik Cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, ses kaydı, imza, sipariş bilgileri, üyelik bilgileri, fotoğraf, şirket yetkililerine ait bilgiler, banka bilgileri ve CV’ler ile topladığımız verilerdir.
Verinin toplanma amacı

Ziyaretçilerimize ait verileri güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Şantiyelerimize ait fotoğrafları sosyal medya veya basılı görsellerde kullanmak amacıyla toplamaktayız.

İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza ait verileri ticari gereklilik mevzuat gereği ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Örneğin; iş ortaklarımızdan sunacakları hizmetin veya teslim edecekleri ürünün gönderimi ve takibi için sipariş bilgileri, sipariş adedi, referansları, ticari yeterliliklerine ilişkin verileri ile ilgili bilgileri toplamaktayız.

Çalışan adaylarına ait veriler insan kaynakları faaliyetlerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlara ait veriler istihdam ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliği sağlamak amacıyla alınmaktadır.

İnternet sitesi kullanıcılarımıza ait bilgileri Şirket’in iletişim süreçlerinde hukuki yükümlülüklerimiz, faaliyetlerimizin ifası ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantılarımıza ait verilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.
Veri toplama yöntemi Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz vb. kanallar aracılığı ile otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

 

 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında, kişisel verileriniz, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz şirketler ve iş bağlantıları ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin, hizmetin yurt dışındaki bir firma aracılığıyla sağlanması halinde sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

 • Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi kimlik fotokopisi ile (Hoşdere Cad. No:216/6 Çankaya /ANKARA) adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla,
 • İlgili Kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@gena.com.tr adresimize göndererek Şirket’e iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11’inci maddesi ile, işlenen kişisel verileri ile ilgili olarak söz konusu verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmesi halinde işlemeye ilişkin bilgi talebinde bulunma; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; kişisel verilerinin düzeltilmesi veya silinmesi halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan Gena İnşaat Turizm A.Ş. (“Şirket”)’ye yapılacak olan başvuruların yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURUYA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla, veya
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Buna ek olarak, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”nin (“Tebliğ”) 5. maddesi gereği, İlgili Kişi gena.insaat@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da kendisi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurusunu iletebilecektir.

Lütfen yazılı başvurularınızı aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla Şirketimize ulaştırınız:

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ
Şahsen başvuru(Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile gelerek başvurması)

Gena İnşaat Turizm A.Ş.

(Hoşdere Cad. No:216/6 Çankaya /ANKARA)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız.
Noter vasıtasıyla tebligat (Noterde yapılacak işlemler sırasında kimliği tevsik edici belgeler hazır bulundurulmalıdır.)

Gena İnşaat Turizm A.Ş.

(Hoşdere Cad. No:216/6 Çankaya /ANKARA)

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız.
Elektronik posta yoluyla başvuru gena.insaat@hs01.kep.tr Elektronik postanın konu kısmına”Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebi” yazınız.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra başvuruların hangi yöntemler ile alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Yapılacak olan başvuruya Şirketimizce verilecek cevabın ne şekilde olacağına dair bilgiler ise aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

ŞİRKET’İN BAŞVURUYA CEVAP YÖNTEMİ BAŞVURU SAHİBİ’NİN CEVABA ERİŞİM YÖNTEMİ CEVAP GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ
Elden teslim ile(Başvuru Sahibi’nin kimliği tevsik edici belgeler ile bizzat gelerek cevap belgesini teslim alması)

Gena İnşaat Turizm A.Ş.

(Hoşdere Cad. No:216/6 Çankaya /ANKARA)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.
Adrese gönderim ile (Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile) Başvuruda belirtilen adres (Başvuruyu yapan kişi İlgili Kişinin temsilcisi ise temsilcinin adresi) Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.
Elektronik Posta Yoluyla Başvuruda belirtilen elektronik posta adresi (Başvuruyu yapan kişi İlgili Kişinin temsilcisi ise temsilcinin elektronik posta adresi) Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.

KVKK uyarınca, Şirketimiz, yukarıdaki tabloda sunulan cevap yöntemlerinden herhangi birini seçebilir. Ayrıca, Şirketimizin, elektronik ortamda başka türlü bir bildirim yapma hakkı da saklıdır.

Tebliğ’in 5’inci maddesinin 4 ve 5’inci fıkralarında belirtildiği üzere, “yazılı başvurularda, veri sorumlusuna yani Şirketimize evrakın tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Söz konusu başvurular KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, ayrıca maliyet gerektirmemesi halinde, ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Talebe ilişkin cevabımız KVKK’nın 13’üncü maddesi gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamda Başvuru Sahibi’ne ulaştırılacaktır.

 

Kişisel verileriniz hakkında talep veya şikayetleriniz için aşağıda linkte bulunan formu doldurup info@gena.com.tr adresimize iletmenizi rica ederiz.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ